Donaties

Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting, statutair gevestigd te Utrecht

ANBI informatie

Naam van de Stichting

Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting

Handelsregisternummer RSIN en ANBI

De Stichting is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer KVK 41178666.

Op (datum nog vast te stellen) is door de Belastingdienst een ANBI beschikking aan de Stichting verstrekt onder fiscaal nummer 8042.06.028

Contactinformatie

Contact kan worden opgenomen met de secretaris van de Stichting: dhr. Prof.dr. H.G.M. Jorink, p/a Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW)
Postbus 90754, (2509 LT) Den Haag. E-mail: eric.jorink@huygens.knaw.nl

Doelstelling van de Stichting

Artikel 2.
Het doel der stichting is het verrichtten van onderzoekingen het doen van publicaties op het gebied van de ideeëngeschiedenis, alsook op dat van de vergelijkende letterkunde en de Nederlandse letterkunde.
Artikel 3.
De stichting tracht het in artikel 2 omschreven doel te bereiken door:
1. Het bevorderen van onderzoekingen op het gebied van de ideeëngeschiedenis, bij voorkeur die van de zeventiende eeuw. Voorrang verdient verleend te worden aan onderzoekingen, waarbij het materiaal, door Doctor C.L. Thijssen-Schoute aan het philosofisch instituut te Utrecht, Zuilenstraat 9 nagelaten, wordt uitgewerkt;
2. Het subsidiëren van publicaties, hetzij artikelen, boeken of tijdschriften, die zich bezighouden met de ideeëngeschiedenis in het bijzonder van de zeventiende eeuw;
3. Het bevorderen van onderzoekingen of uitgaven op het gebied van de vergelijkende letterkunde;
Het bevorderen van enkele uitgaven op het terrein van de Nederlandse letterkunde bij voorbeeld, door het subsidiëren van de PEN-uitgave. Het hoofdaccent dient gelegd te worden op het wetenschappelijk onderzoek en meer op de ideeën, dan op de letterkundige geschiedenis.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting is gericht op het uitvoeren van de doelstelling van de Stichting, waarbij wordt nagestreefd het vermogen van de Stichting in stand te houden.
Bij de bestedingen is de doelstelling om …………………………………………… (subsidiebeleid)

Bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de Stichting

De samenstelling van het Bestuur van de Stichting luidt als volgt:

  • Prof. dr. C.A. Davids, voorzitter
  • Prof. dr. E. Jorink, secretaris
  • Mr. F.J. Schoute, penningmeester
  • Mw. dr. N. Akkerman
  • Prof. dr. W. van Bunge
  • Mw. dr. L. Jensen
  • Mw. prof. Dr. I. Leemans
  • Prof. em. dr. Th. Verbeek

Het beloningsbeleid van de Stichting houdt in dat het Bestuur geen beloning geniet voor de door haar verrichte werkzaamheden.

Actueel verslag activiteiten Stichting

Voor het een actueel verslag van de activiteiten van de Stichting wordt verwezen naar het op de website opgenomen publicatieverslag 2012 van de Stichting.

Post Navigation