Doelstelling

Conform de wens van haar oprichtster beoogt de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting de bestudering te bevorderen van de ideeëngeschiedenis van de zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek. In de geest van Nederlands Cartesianisme staat de stichting open voor aanvragen die betrekking hebben op het ontstaan en de verspreiding van kennis en ideeën, en die raakvlakken hebben met historische letterkunde, medische geschiedenis en internationale intellectuele betrekkingen. Daarbij gaat de bijzondere belangstelling uit naar studies over Nederlands cartesianisme en spinozisme, de vroegmoderne Nederlandse vertaalpraktijk en vrouwelijke geleerdheid. Ook onderzoek naar de achttiende eeuw komt eventueel in aanmerking voor subsidie.

De stichting kan een financiële bijdrage leveren aan de publicatie van wetenschappelijke uitgaven, de organisatie van congressen, en reis- of verblijfskosten voor onderzoeksreizen. Niet in aanmerking voor subsidie komen personeelskosten en onderhoud en/of reparatie van materiële zaken.

De Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting met statutaire zetel te Utrecht, ingeschreven bij de KvK onder nr. 41178666, is een zgn. ANBI-Stichting, geregistreerd onder fiscaal nummer 804206028.

De bestuurders van de Stichting genieten voor hun werkzaamheden geen beloning of vaste onkostenvergoeding.